Prije 41.000 godina, aurore su se mogle vidjeti blizu ekvatora